Energetické audity a posudky, OPŽP

Zpracováváme energetické audity a energetické posudky podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění. Zpracováváme posudky pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) - prioritní osa 5 – energetické úspory.

Zpracováváme energetické audity a energetické posudky

Energetický audit je dokument, jehož předmětem je návrh vhodných energeticky úsporných opatření u budov a jejich technického zařízení, resp. technologie, která jsou výraznými spotřebiči energie analyzovaného energetického hospodářství. Cílem je potom doporučení opatření k zlepšení energetické účinnosti.

Povinnost zpracování energetického auditu vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, pro všechny subjekty překračující zákonem stanovenou spotřebu energie, uvedenou v prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb.:

  • 1 500 GJ celkové roční spotřeby energie pro  složky státu, krajů, obcí a pro příspěvkové organizace,
  • 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie pro pro fyzické a právnické osoby
  • Povinnost zpracování energetického auditu má rovněž ten podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem (to jsou podniky nad 250 zaměstnanců nebo s bilanční sumou roční rozvahy přesahující 43 milionů EUR nebo s ročním obratem přesahujícím 50 milionů EUR). Výjimku mají podniky, které mají zavedenou certifikaci ISO 50 001.

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. ( § 2, písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.

Vypracujeme energetický audit nebo energetický posudek.

Rádi vypracujeme energetický posudek pro program OPŽP - prioritní osa 5 – energetické úspory – snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.