+420 775 320 337 info@altenergy.cz

Energetický štítek budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) – lidově energetický štítek pro všechny typy budov.

Co je energetický štítek budovy - PENB

Základní informace k Průkazu energetické náročnosti budovy – PENBu – lidově zvanému Energetický štítek

Kdo musí nechat vyhotovit energetický štítek budovy

Podrobné informace o tom, kdo má povinnost  nechat vypracovat energetický štítek –  PENB

Potřebné podklady

Jaké podklady a informace od vás potřebujeme pro vypracování energetického štítku -průkazu energetické náročnosti budovy

Průběh spolupráce s Altenergy:

Zavolejte nebo napište nám.

Ověříme, zda jsou podklady k vaší nemovitosti pro vypracování energetického štítku dostatečné.

Veškerá komunikace, všechny výpočty a služby spojené s přípravou a vypracováním energetického štítku  probíhá přímo s autorizovaným energetickým specialistou Martinem Šimůnkem.

Odsouhlasíme si rozsah a podmínky spolupráce a samozřejmě cenu za naše služby. 

Domluvíme se na případném termínu prohlídky budovy. 

Energetický štítek (správně průkaz energetické náročnosti budovy – PENB) vypracujeme podle platných zákonů a vyhlášek.

Energetický štítek zpracováváme pro všechny typy budov v ČR.

Energetický štítek nejdříve posíláme zadavateli v elektronické podobě e-mailem k odsouhlasení.

Potom připravíme výtisky s platností originálu. Standardně orazítkujeme dva výtisky, ale můžeme připravit i více paré. Originální výtisky PENB posíláme poštou nebo je možné se domluvit na osobním předání. 

Vypracování energetického štítku trvá maximálně 2 – 3 týdny. Termín odevzdání záleží na naší aktuální vytíženosti.

Co je energetický štítek - PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Průkazy energetické náročnosti dokládají, že nová nebo právě zrenovovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Při prodeji či pronájmu nemovitosti nebo její části nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze – při typickém užívání – odvodit roční náklady na energie. Jedná se o obdobu uvádění normované spotřeby u automobilu nebo například štítku s energetickou třídou na ledničce. Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují kupující o kvalitě zboží (a to nejen po energetické stránce), což je základním předpokladem jeho dobrého fungování.

Smyslem průkazů je zlepšit orientaci kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitostech. Podobně jako funguje štítek na elektrospotřebičích či technický průkaz u auta, vyčte zájemce z průkazu teoretickou hodnotu, která může být odlišná od reálné spotřeby, ale z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší hodnotné a méně hodnotné budovy na trhu. Například z faktur za energie zákazník takovou informaci nezíská, ty totiž závisejí na způsobu užívání domu či bytu nebo také na tom, zda daný rok byla tuhá nebo mírná zima. PENB také může přispět ke zlevnění případné renovace nemovitosti, protože pohled a doporučení odborníka může vést k optimálnímu řešení.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí:

 

 • být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou
 • být součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby
 • být zpracován objektivně, pravdivě a úplně
 • obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti.

Kdo musí nechat vyhotovit PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy je nutné vypracovat, předložit a předat kupujícímu při prodeji budovy nebo její části.

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník jednotky je povinen:

 • při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu), při pronájmu budovy, do 1 . ledna 2016 při pronájmu budovy (např. bytu)
 • předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy
 • předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
  nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy
 • zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán PENB, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

 • průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. Průkaz energetické náročnosti jen pro samotný byt se nedělá
 • průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Průkaz energetické náročnosti budovy je nutné vypracovat při výstavbě nových budov.

V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu (vyhláška 78/2013 Sb.) a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy:

 • celková dodaná energie
 • celková neobnovitelná primární energie
 • celkový součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Od 1. ledna 2018 postupně nabíhá povinnost plnění požadavků budovy s téměř nulovou spotřebou energie pro nové budovy (v roce 2018 pro budovy na 1500 m2, v roce 2019  pro budovy nad 350 m2 a od 2020 pro všechny nové budovy).

Výjimky (Energetický štítek nemusí být vypracován):

 • u budov s celkovou vnější plochou všech podlaží menší než 50m2
 • u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci
 • u budov navrhovaných a užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok
 • u budov zpravodajských služeb, budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití, budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné, u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu

Průkaz energetické náročnosti budovy je nutné vypracovat při větší změně dokončené budovy (tj. při rekonstrukci více než 25% obálky budovy) a to i v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení

V případě rekonstrukce budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy a má celkem 3 varianty plnění minimálních požadavků (mírnější než u novostaveb).

Průkaz energetické náročnosti budovy je nutné vypracovat u budov užívaných orgánem veřejné moci s energeticky vztažnou plochou nad 250m2.

Novostavba budovy užívané orgánem veřejné moci musí plnit v PENBu požadavky budovy s téměř nulovou spotřebou energie ( tj.vysoce efektivní budova s možností pokrytí části spotřeby energie obnovitelnými zdroji).

Tyto veřejné budovy musí nechat umístit PENB viditelně v budově.

Energetický štítek (PENB) je někdy třeba vypracovat i z dalšího důvodu – např.:

 • při žádosti o dotace je energetický štítek součástí energetického posouzení (Nová zelená úsporám, IROP, OPPIK, OPŽP)
 • při změně užívání budovy
 • při poskytnutí grantů
 • apod.

Potřebné podklady

Průkaz energetické náročnosti budovy

Před vypracování energetického štítku pro prodej a pronájem budovy musí energetický specialista posoudit, zda jsou podklady, které má vlastník nemovitosti k dispozici a které nám může poskytnou, dostatečné. V tom případě můžeme vypracovat PENB na základě elektronických podkladů. Tato možnost se týká jen rodinných domů nebo malých objektů. V případě větších staveb je vždy nutná návštěva na místě.

Pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy jsou potřeba následující podklady:

 • půdorysy všech podlaží objektu
 • minimálně jeden řez objektem
 • ideálně pohledy a technická zpráva
 • informace o stáří objektu, provozu, počtu osob a o technických systémech v domě (především vytápění a příprava teplé vody)
 • fotodokumentace budovy (fotografie exteriéru i interiéru)
 • fotodokumentace technických systémů (fotografie vytápění a přípravy teplé vody, osvětlení, větrání a chlazení)

V případě, že vlastník nemá dostatečné podklady k vypracování energetického štítku (není k dispozici projektová dokumentace) anebo se jedná o velkou budovu, je vždy nutná osobní návštěva energetického specialisty na místě.

Pokud má být Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) vyhotoven pro novostavbu, vychází se z projektové dokumentace, která je zpracovaná projektantem nebo architektem k stavebnímu povolení nebo k ohlášce.

Před vypracování energetického štítku pro větší změnu dokončené budovy (rekonstrukce) musí energetický specialista posoudit, zda jsou podklady, které má vlastník nemovitosti k dispozici a které nám může poskytnou, dostatečné. Většinou se vychází z projektové dokumentace, která je zpracovaná projektantem nebo architektem k stavebnímu povolení nebo k ohlášce. V tomto případě stačí zpracovat PENB podle této elektronické dokumentace.

Pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy jsou potřeba následující podklady:

 • půdorysy všech podlaží objektu
 • minimálně jeden řez objektem
 • ideálně pohledy a technická zpráva
 • informace o stáří objektu, provozu, počtu osob a o technických systémech v domě (především vytápění a příprava teplé vody)
 • fotodokumentace budovy (fotografie exteriéru i interiéru)
 • fotodokumentace technických systémů (fotografie vytápění a přípravy teplé vody, osvětlení, větrání a chlazení)

V případě, že vlastník nemá dostatečné podklady k vypracování energetického štítku (není k dispozici projektová dokumentace) anebo se jedná o velkou budovu, je vždy nutná osobní návštěva energetického specialisty na místě.

Další služby:

Nová zelená úsporám

Zpracováváme podklady pro program Nová Zelená úsporám pro rodinné domy po celé ČR a pro bytové domy v Praze.

Energetické audity a posudky

Zpracováváme energetické audity a posudky pro budovy a podniky po celé ČR a energetické posudky pro dotační tituly IROP a OPPIK.

+420 775 320 337

info@altenergy.cz

Kladno

Kontaktujte nás 

Kontaktní formulář