+420 775 320 337 info@altenergy.cz

Nová zelená úsporám

Zpracováváme podklady pro program Nová Zelená úsporám pro rodinné domy po celé ČR a pro bytové domy v Praze.

Zateplení domu, výměna oken a dveří

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy a výměnu oken a dveří.

Výstavba pasivního rodinného domu

Dotace na stavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Zdroje energie

Dotace na výměnu zdroje tepla, solární termické a fotovoltaické systémy, řízené větrání se zpětným získáváním tepla

Bytové domy v Praze

Dotace je poskytována na snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů v Praze.

Průběh spolupráce s Altenergy:

Zavolejte nebo napište nám a společně probereme jaké možnosti získání dotace se týkají Vašeho domu. Ověříme, zda máte na dotaci nárok a co všechno budete k úspěšnému přiznání dotace potřebovat.

Veškerá komunikace, všechny výpočty a služby spojené s přípravou a vypracováním odborného posudku probíhá přímo s autorizovaným energetickým specialistou Martinem Šimůnkem.

Odsouhlasíme si rozsah a podmínky spolupráce a samozřejmě cenu za naše služby. 

Odborný posudek pro NZÚ se skládá ze  dvou základních částí: energetického hodnocení a projektové dokumentace.

My se specializujeme na výpočty energetické náročnosti budov, tedy vypracování energetického hodnocení. Dokážeme ale vyhotovit i projektovou dokumentaci zateplení Vašeho domu. Záleží zda již spolupracujete s nějakým projektantem a jaké podklady k domu jsou k dispozici.

Posoudíme navrhovaná opatření, případně upravíme rozsah a tloušťku zateplení a ověříme energetické parametry domu s požadavky dotačního titulu Nová zelená úsporám. Naším cílem je dosažení optimální výše dotace vzhledem k investičním nákladům.

Dotační titul Nová zelená úsporám má samozřejmě svoje pravidla. Ještě než začneme na odborném posudku pracovat, je nutné ověřit veškeré podmínky a upozornit investora na případná omezení.

Připravíme odborný energetický posudek (případně projektovou dokumentaci pro žádost), který bude plně v souladu s podmínkami programu Nová zelená úsporám.

Odborný energetický posudek dokážeme vypracovat do 1 měsíce od předání kompletních podkladů. Většinou jsou ale práce rozloženy do delšího časového období, protože je třeba vše důkladně projednat s investorem a rozmyslet, kterou cestou se vydat.

Na základě plné moci podáme žádost o dotaci. V průběhu administrace žádosti komunikujeme s úřadem až do doby, kdy máte v ruce akceptační dopis.

Pokud se rozhodnete podat žádost s námi, jsme si jisti že vše proběhne hladce a k vaší spokojenosti. Máme 100% úspěšnost při podání žádosti. Žádná dotace, kterou jsme zpracovávali nebyla zamítnuta.

Zateplení domu, výměna oken a dveří

Oblast podpory A

Podpora může být poskytnuta jen na rodinné domy v celé ČR:

 • zateplení obvodových stěn
 • zateplení  ploché nebo šikmé střechy
 • zateplení stropu pod půdou
 • zateplení podlah
 • výměnu oken a dveří
 • odborný posudek a technický dozor
 • zelené střechy
 • využití tepla z odpadních vod
 • venkovní stínící techniku
 • a navíc dotační bonus při kombinaci s kotlíkovou dotací

Dotaci z oblasti A lze kombinovat s oblastí C – zdroje energie

Dotaci lze poskytnout i při provedení prací svépomocí.

 • O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Podpořená opatření mohou být provedena na klíč, dodavatelsky nebo svépomocí.
 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta může ale obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů).
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 2 let ode dne akceptace žádosti.
 • Uznatelné náklady jsou 2 roky zpětně před datem evidence žádosti. Celkem je tedy možné stavební práce rozložit na 4 roky.
 • Při provedení prací svépomocí a instalace stínící techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně.
 • Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Žádost o dotaci se podává elektronicky, požadované dokumenty se pak dokládají papírově na SFŽP

Výše dotace závisí na zateplované ploše konstrukcí na systémové hranici obálky budovy (čím více opatření vedoucí k úspoře energie, tím vyšší je dotace).

Oblast podpory A je rozdělena na podoblasti:

 • A.O – částečné rekonstrukce – minimální snížení potřeby tepla na vytápění 20% + přísnější požadavky na zateplované konstrukce
 • A.1 – částečné rekonstrukce – minimální snížení potřeby tepla na vytápění 40% 
 • A.2 – komplexní rekonstrukce – minimální snížení potřeby tepla na vytápění 50%
 • A.3 – komplexní rekonstrukce  s instalací nuceného větrání – minimální snížení potřeby tepla na vytápění 60%

Výše dotace závisí na úrovni dosažené podoblasti:

 • Zateplení obvodových stěn, střech, stropů a ostatních konstrukcí 500 – 800 Kč/m2
 • Výměna výplní otvorů (oken, střešních oken a dveří) 2 100 – 3 800 Kč/m2
 • Podlaha na terénu 700 – 1 200 Kč/m2
 • Dotace na zpracování odborného energetického posudku  – 25 000 Kč

Maximální výše podpory je omezena na 50% celkových způsobilých výdajů.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Maximální možná podpora v této oblasti je 550 000 Kč.

Výstavba pasivního rodinného domu

Oblast podpory B

Podpora může být poskytnuta jen na novostavby rodinných domů v celé ČR:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy
 • stavbu zelené střechy
 • využití tepla z odpadních vod
 • O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu.
 • Podpořená opatření mohou být provedena na klíč, dodavatelsky nebo svépomocí. Zdroj tepla musí instalovat dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 3 let ode dne akceptace žádosti.
 • Uznatelné náklady jsou 2 roky zpětně před datem evidence žádosti. Celkem je tedy možné stavební práce rozložit na 4 roky.
 • Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Žádost o dotaci se podává elektronicky, požadované dokumenty se pak dokládají papírově na SFŽP.

Výše dotace závisí na úrovni energetických parametrů nové budovy s velmi nízkou spotřebou energie.

Oblast podpory B je rozdělena na  tři podoblasti:

 • B.O – nízkoenergetické domy s nuceným větráním
 • B.1 – pasivní dům – nižší požadavky na energetickou náročnost (měrná potřeba tepla na vytápění pod 20 kWh/m2rok)
 • B.2 – pasivní dům – vyšší požadavky na energetickou náročnost (měrná potřeba tepla na vytápění pod 15 kWh/m2rok)

Výše dotace závisí na úrovni dosažených energetických parametrů budovy:

 • B.O. – 150 000 Kč
 • B.1. –  300 000 Kč
 • B.2. –  450 000 Kč
 • Dotace na zpracování odborného energetického posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy – 35 000 Kč

 Nelze kombinovat s podporou z oblasti A nebo C.

Zdroje energie

Oblast podpory C

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

V případě výměny stávajícího kotle na tuhá paliva za nový ekologický zdroj vytápění (například tepelné čerpadlo) je třeba podat žádost v programu kotlíkových dotací.

Dotaci z oblasti C lze kombinovat s oblastí A – zateplení rodinných domů

 • O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Žadatelem může být pouze vlastník stávajícího domu.
 • Podpořená opatření mohou být provedena na klíč, dodavatelsky nebo svépomocí. Zdroj tepla musí instalovat dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 1 roku ode dne akceptace žádosti.
 • Uznatelné náklady jsou 2 roky zpětně před datem evidence žádosti. Celkem je tedy možné stavební práce rozložit na 3 roky.
 • Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Žádost o dotaci se podává elektronicky, požadované dokumenty se pak dokládají papírově na SFŽP.

Program NZÚ poskytuje jednorázovou podporu:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla
 • Dotace na zpracování odborného energetického posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy – 5 000 Kč
 • Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

 Nelze kombinovat s podporou z oblasti A nebo C.

Bytové domy - zateplení a zdroje

Podpora může být poskytnuta jen na bytové domy v Praze:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a zateplení podlahy
 • výměnu oken a dveří
 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn
 • solární termické systémy
 • fotovoltaické systémy
 • řízené větrání s rekuperací tepla
 • odborný posudek a technický dozor

 • O dotaci mohou žádat vlastníci bytových domů na území hl. m . Prahy a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Podpořená opatření mohou být provedena na klíč, dodavatelsky nebo svépomocí.
 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta může ale obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů).
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 1,5roku ode dne akceptace žádosti.
 • Uznatelné náklady jsou 2 roky zpětně před datem evidence žádosti. Celkem je tedy možné stavební práce rozložit na 3,5 roku.
 • Při provedení prací svépomocí a instalace stínící techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně.
 • Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Žádost o dotaci se podává elektronicky, požadované dokumenty se pak dokládají papírově na SFŽP

Výše dotace závisí na zateplované ploše konstrukcí na systémové hranici obálky budovy (čím více opatření vedoucí k úspoře energie, tím vyšší je dotace).

Oblast podpory rozdělena na podoblasti:

 • A.O, A.1 – částečné rekonstrukce
 • A.2 – komplexní rekonstrukce 

Výše dotace závisí na úrovni dosažené podoblasti:

 • Zateplení obvodových stěn, střech, stropů a ostatních konstrukcí 430 – 510 Kč/m2
 • Zateplení střechy 380 – 450 Kč/m2
 • Výměna výplní otvorů (oken, střešních oken a dveří) 1250 – 1500 Kč/m2
 • Podlaha na terénu 500 – 600 Kč/m2
 • Stropy a ostatní konstrukce 200 – 240 Kč/m2
 • Dotace na zpracování odborného energetického posudku  – 40 000 Kč

Maximální výše podpory je omezena na 30% celkových způsobilých výdajů.

Další služby:

Energetický štítek budovy

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) – lidově energetický štítek pro všechny typy budov.

Energetické audity a posudky

Zpracováváme energetické audity a posudky pro budovy a podniky po celé ČR a energetické posudky pro dotační tituly IROP a OPPIK.

+420 775 320 337

info@altenergy.cz

Kladno

Kontaktujte nás 

Kontaktní formulář