+420 775 320 337 info@altenergy.cz

Energetické audity a posudky

Zpracováváme energetické audity a posudky pro budovy a podniky po celé ČR. Děláme energetické posudky pro dotační tituly IROP a OPPIK.

Energetický audit

Cílem EA je posouzení stávajícího energetického hospodářství a návrh vhodných energeticky úsporných opatření v budovách.

Energetický posudek

V energetickém posudku se hodnotí konkrétní navrhované opatření směřující k úspoře energií v budově.

Dotace pro bytové domy IROP

Zpracováváme energetické posudky pro dotační titul IROP –  bytové domy mimo Prahu.

Podnikové dotace OPPIK

Zpracováváme energetické posudky pro dotační titul OPPIK.

Průběh spolupráce s Altenergy:

Zavolejte nebo napište nám a společně probereme vaše požadavky. Ověříme, zda se Vás týká povinnost vypracovat energetický audit nebo posudek a ověříme, zda máte na případnou dotaci nárok.

Veškerá komunikace, všechny výpočty a služby spojené s přípravou a vypracováním energetického auditu nebo posudku probíhá přímo s autorizovaným energetickým specialistou Martinem Šimůnkem.

Odsouhlasíme si rozsah a podmínky spolupráce a samozřejmě cenu za naše služby. Při práci na energetickém auditu nebo posudku je vždy třeba osobní prohlídka na místě.

Specializujeme se na výpočty energetické náročnosti budov, tedy vypracování energetického auditu nebo posudku. Dokážeme ale vyhotovit i projektovou dokumentaci. Záleží zda již spolupracujete s projektantem a jaké podklady k domu jsou k dispozici.

Posoudíme navrhovaná opatření, případně upravíme rozsah a tloušťku zateplení a ověříme energetické parametry domu s požadavky dotačních titulů. Naším cílem je dosažení optimální výše dotace vzhledem k investičním nákladům.

Dotační tituly IROP, OPŽP a OPPIK mají samozřejmě svoje pravidla. Vždy je potřeba spolupracovat ještě s dotačními specialisty, kteří připraví žádost. Ještě než začneme na odborném posudku pracovat, je nutné ověřit veškeré podmínky a upozornit investora na případná omezení. 

Připravíme energetický audit (posudek),  který bude plně v souladu s vyhláškou a s podmínkami dotačních programů.

Energetický audit (posudek) dokážeme vypracovat do 1 měsíce od předání kompletních podkladů. Většinou jsou ale práce rozloženy do delšího časového období, protože je třeba vše důkladně projednat s investorem a rozmyslet, kterou cestou se vydat.

Energetický audit

Vyhodnocení energetického hospodářství v budovách

Energetický audit je autorizovaný dokument:

 • Energetický audit je dokument, jehož předmětem je návrh vhodných energeticky úsporných opatření budov a jejich technického zařízení, resp. technologie, která jsou výraznými spotřebiči energie analyzovaného energetického hospodářství. Cílem je potom doporučení opatření k jejich realizaci a tak dosáhnout maximálního zlepšení fyzického stavu budov a zařízení a především minimalizovat energetickou náročnost energetického hospodářství při optimalizaci investičních a ročních provozních nákladů na nákup energií.
 • Zdůvodnění vybrané a doporučené varianty energeticky úsporných opatření k její realizaci je provedeno na základě ekonomické optimalizace, vycházející z investičních nákladů na energeticky úsporná opatření a jimi generovanými úsporami provozních nákladů na provoz energetického hospodářství.
 • Písemná zpráva energetického auditu vychází z ustanovení Zákona č. 318/2012 Sb, který nahradil původní Zák. č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií, vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu s platností od  1. ledna 2012 (dále jen Zákon), a obsahuje náležitosti energetického auditu splněním obsahových požadavků prováděcí Vyhlášky č. 480/2012 Sb, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu,  vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu s platností od  30. prosince 2012 (dále jen Vyhláška).

Energetický audit musí povinně dle zákona č. 406/2000 Sb. zajistit vlastníci budov či zařízení v případě, že jejich celková roční energetická spotřeba na všech odběrných místech (provozovaných pod jedním identifikačním číslem) převyšuje následující stanovené hranice:

 • pro organizační složky státu, krajů a obcí a pro příspěvkové organizace 1 500 GJ/rok
 • pro ostatní fyzické a právnické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, firmy) 35 000 GJ/rok
 • Energetický audit pak musí být zpracován pouze pro takové budovy, jejichž celková roční spotřeba energie je vyšší než 700 GJ/rok

Povinnost zpracovat energetický audit vzniká při dodržení obou výše uvedených podmínek, tj. překročení hranice celkové energetické spotřeby vlastníka (1 500 resp. 35 000 GJ/rok) a hranice energetické spotřeby uvažované budovy (700 GJ/rok).

 • dále se pak energetický audit nově zpracovává od 1. 7. 2015 každé 4 roky pro velké podniky nad 250 zaměstnanců (dále je podmínkou bilanční suma roční rozvahy přesahující 43 milionů EUR nebo roční obrat přesahující 50 milionů EUR)
 • výjimku mají podniky, které mají zavedenou certifikaci ISO 50 001

Energetický posudek

Vyhodnocení energetického hospodářství v budovách

Energetický posudek je autorizovaný dokument:

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. ( § 2, písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.)

Energetický posudek je vyžadován zákonem v několika situacích. Jeho podoba se liší podle účelu, ke kterému se posudek zpracovává. Posudek je potřeba v následujících případech:

 •  výstavba nových budov a větší změna dokončené budovy se zdrojem větším než 200 kW
 • posouzení proveditelnosti u výroby elektřiny s výkonem nad 5 MW
 • posouzení proveditelnosti u dodávek tepla s elektrickým výkonem nad 10 MW; plynových turbín s el. výkonem nad 2 MW; spalovacích motorů s el. výkonem nad 0,8 MW
 • projekty financované z programů podpory ze státních či evropských prostředků a prostředků z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů
 • vyhodnocení plnění parametrů projektů dle předchozího bodu

 

Dotace pro bytové domy IROP

Dotace pro zateplení bytových domů

Zpracováváme podklady pro žádost IROP – Regionální operační program – výzva č. 78 energetické úspory v bytových domech III:

 

 • Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde poskytuje podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám).
 • Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.
 • Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.
 • Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. Příjem žádostí bude ukončen 29. 11. 2019.                                       

Podpora závisí na dosažení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy a celkové úspoře dodané energie:

 • úspora celkové dodané energie minimálně 40 % a klasifikační třída B nebo lepší – dotace 40 % prokázaných způsobilých výdajů
 • úspora celkové dodané energie minimálně 30 % a klasifikační třída C nebo lepší – dotace 30 % prokázaných způsobilých výdajů
 • úspora celkové dodané energie minimálně 20 % a lepší zateplení konstrukcí – dotace 30 % prokázaných způsobilých výdajů

Podnikové dotace - OPPIK

Snížení energetické náročnosti v podnikatelském sektoru

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie:

Program OPPIK je určen pro malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, nadace, nadační fond, spolek, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby) působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • doprava a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)

Dotaci z programu OPPIK lze čerpat na:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (náhrady starých strojů a zařízení za nové a energeticky efektivnější)
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace akumulace elektrické energie 

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,3 mil – 400 mil. Kč.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 40 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 30 % prokázaných způsobilých výdajů 

Další služby:

Energetický štítek budovy

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) – lidově energetický štítek pro všechny typy budov.

Nová zelená úsporám

Zpracováváme podklady pro program Nová Zelená úsporám pro rodinné domy po celé ČR a pro bytové domy v Praze.

+420 775 320 337

info@altenergy.cz

Kladno

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář